Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Juridik

Index Juridik

Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning.

64 relationer: Allmänna domstolar, Arbetsrätt, Associationsrätt, Avtalsrätt, Brottmål, Doktrin, Domstolsärende, Ersättningsrätt, Familjerätt, Fastighetsrätt, Förarbete, Förordning, Förvaltningsdomstol, Förvaltningsrätt, Fordringsrätt, Havsrätt, Högsta domstolen (Sverige), Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige), Hovrätt, Immaterialrätt, Internationell privaträtt, Internationell rätt, Juridisk översiktskurs, Jurist, Juristexamen, Kammarrätt, Köprätt, Kommunalrätt, Konkurrensrätt, Konkurs, Konsumenträtt, Lag, Lag (olika betydelser), Lagstiftaren, Mål (juridik), Miljörätt, Myndighet, Obligationsrätt, Offentlig rätt, Prövningstillstånd, Processrätt, Proposition, Rätt (juridik), Rättsfråga, Rättskälla, Rättspraxis, Rättsregel, Rättsvetenskap, Riksdag, Sakrätt, ..., Sedvänja, Sjörätt, Skatterätt, Skiljedom, Skriven rätt, Social norm, Socialrätt, Specialdomstol, Statsrätt, Straffrätt, Svensk författningssamling, Tingsrätt, Tvistemål, Utsökningsväsendet. Förläng index (14 mer) »

Allmänna domstolar

Allmänna domstolar är domstolar med allmän behörighet att pröva mål och ärenden.

Ny!!: Juridik och Allmänna domstolar · Se mer »

Arbetsrätt

Arbetsrätt, den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Ny!!: Juridik och Arbetsrätt · Se mer »

Associationsrätt

Associationsrätt är den del av juridiken som rör associationer, det kan vara självständiga juridiska personer och enkla bolag.

Ny!!: Juridik och Associationsrätt · Se mer »

Avtalsrätt

Avtalsrätt är det juridiska område som koncentrerar sig på hur avtal kommer till stånd, avtals giltighet samt avtalstolkning.

Ny!!: Juridik och Avtalsrätt · Se mer »

Brottmål

Med brottmål avses samtliga mål i vilka talan förs om ansvar för brott.

Ny!!: Juridik och Brottmål · Se mer »

Doktrin

En doktrin är en lärosats som stöder ett visst praktiskt handlande.

Ny!!: Juridik och Doktrin · Se mer »

Domstolsärende

Domstolsärende är sådana rättsliga angelägenheter, som inte ska handläggas som mål vid domstol och alltså inte avgörs genom rättegång.

Ny!!: Juridik och Domstolsärende · Se mer »

Ersättningsrätt

Ersättningsrätt är en gemensam klassificering för de rättsområden som reglerar ramarna för utomobligatoriskt skadestånd (skadeståndsrätt) och försäkringar (försäkringsrätt).

Ny!!: Juridik och Ersättningsrätt · Se mer »

Familjerätt

Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter.

Ny!!: Juridik och Familjerätt · Se mer »

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt är den delen av civilrätten som omfattar lagstiftningen gällande fastigheter, framförallt bildande, ägande, överlåtelser och upplåtelser.

Ny!!: Juridik och Fastighetsrätt · Se mer »

Förarbete

Förarbete, även kallat lagmotiv, är ett samlingsbegrepp på de tryck (till exempel utredningar, propositioner och betänkanden) som ges ut av departement, lagråd och regering med flera inför en lagändring.

Ny!!: Juridik och Förarbete · Se mer »

Förordning

En förordning är juridisk bindande bestämmelse som utges av en myndighet eller stat.

Ny!!: Juridik och Förordning · Se mer »

Förvaltningsdomstol

En förvaltningsdomstol är en domstol som främst avgör mål som rör förhållandet mellan enskilda och det allmänna.

Ny!!: Juridik och Förvaltningsdomstol · Se mer »

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt är det rättsområde som omfattar myndigheternas skötsel och förvaltning och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och enskilda medborgare.

Ny!!: Juridik och Förvaltningsrätt · Se mer »

Fordringsrätt

Fordringsrätt kallas det rättsområde däri fordringar behandlas.

Ny!!: Juridik och Fordringsrätt · Se mer »

Havsrätt

Havsrätt är en del av den internationella rätten som styr bland annat staters rätt till olika havsområden.

Ny!!: Juridik och Havsrätt · Se mer »

Högsta domstolen (Sverige)

Högsta domstolen (förkortas HD) är i Sverige den högsta instansen hos de allmänna domstolarna.

Ny!!: Juridik och Högsta domstolen (Sverige) · Se mer »

Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige)

Högsta förvaltningsdomstolen (förkortas HFD) är den högsta allmänna förvaltningsdomstolen i Sverige.

Ny!!: Juridik och Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige) · Se mer »

Hovrätt

Hovrätternas indelning av riket. En hovrätt är en allmän (andra) domstolsinstans i Finlands och Sveriges domstolsväsen.

Ny!!: Juridik och Hovrätt · Se mer »

Immaterialrätt

Den första upphovsrättslagstiftningen var brittiska ''Statute of Anne'', vilken började gälla 1710. Immaterialrätt är det rättsområde som genom lag och prejudikat reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom.

Ny!!: Juridik och Immaterialrätt · Se mer »

Internationell privaträtt

Internationell privaträtt omfattar i vid mening samtliga rättsregler som styr internationella förbindelser mellan enskilda.

Ny!!: Juridik och Internationell privaträtt · Se mer »

Internationell rätt

Internationell rätt är en sammanfattning av de regler som gäller eller anses gälla mellan två åtskilda parter i internationella sammanhang.

Ny!!: Juridik och Internationell rätt · Se mer »

Juridisk översiktskurs

Juridisk översiktskurs eller jöken (jfr Juridisk introduktionskurs (jiken) eller Juridisk grundkurs) är en universitets- eller högskolekurs på grundnivå som inleder de juridiska studierna på vissa universitet i Sverige.

Ny!!: Juridik och Juridisk översiktskurs · Se mer »

Jurist

En jurist, i vanlig mening någon som avlagt juris kandidatexamen eller juristexamen, är utbildad för att kunna analysera och lösa juridiska problem samt tolka lagar och andra författningar, lagförarbeten, rättsavgöranden och avtal.

Ny!!: Juridik och Jurist · Se mer »

Juristexamen

Juridicum, juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Juristexamen (engelska: Degree of Master of Laws, LL.M.) tidigare juris kandidatexamen (ofta, även muntligt, förkortat jur.kand.), är en svensk yrkesexamen på avancerad nivå, vilken utgör behörighetskrav för yrken som domare, åklagare, kronofogde och för titeln advokat.

Ny!!: Juridik och Juristexamen · Se mer »

Kammarrätt

Sveriges kammarrätters domkretsar. Färgerna visar vilken kammarrätts domkrets en förvaltningsrätt tillhör. En kammarrätt är en allmän förvaltningsdomstol i Sverige.

Ny!!: Juridik och Kammarrätt · Se mer »

Köprätt

Köprätt omfattar den rättslära inom avtalsrätten som behandlar köp av olika slag.

Ny!!: Juridik och Köprätt · Se mer »

Kommunalrätt

Kommunalrätt ingår som en del av förvaltningsrätten nämligen den del som reglerar kommunernas och deras medlemmars förhållanden.

Ny!!: Juridik och Kommunalrätt · Se mer »

Konkurrensrätt

Konkurrensrätt är en gemensam klassificering för de rättsområden som reglerar ramarna för konkurrens och hur staten, företag eller personer som bedriver en ekonomisk verksamhet får agera.

Ny!!: Juridik och Konkurrensrätt · Se mer »

Konkurs

Konkurs är ett juridiskt begrepp för det förfarande då en persons samtliga tillgångar tas om hand för att under ordnade former fördelas mellan personens borgenärer.

Ny!!: Juridik och Konkurs · Se mer »

Konsumenträtt

Konsumenträtt är ett samlingsnamn för olika lagstiftningar som innehåller skyddsregler för konsumenter, vilka i regel är tvingande och således gäller oavsett vad som avtalats (dock är lagen ej tvingande om förändringen är till konsumentens fördel).

Ny!!: Juridik och Konsumenträtt · Se mer »

Lag

Övre delen av stentavlan med Hammurabis lagar. En svensk lagbok. En lag kan dels vara en av lagstiftande myndighet utfärdad föreskrift (författning) med ett antal (en eller flera) bestämmelser, dels en lagsamling, ett samlat verk av bestämmelser (till exempel common law, Code Napoléon och 1734 års lag, se nedan), ofta nedtecknad.

Ny!!: Juridik och Lag · Se mer »

Lag (olika betydelser)

Lag kan syfta på.

Ny!!: Juridik och Lag (olika betydelser) · Se mer »

Lagstiftaren

Lagstiftaren är ett inom rättsvetenskapen använt samlingsbegrepp för "den lagstiftande makten" eller "lagstiftningsprocessen" i sin helhet, ett förenklat sätt att referera till hela lagstiftningsprocessen från förslag över debatt och argumentation till slutligt utfärdande som om den utfördes av en enda imaginär figur.

Ny!!: Juridik och Lagstiftaren · Se mer »

Mål (juridik)

Mål, i juridisk-teknisk terminologi en vid domstol anhängiggjord (.

Ny!!: Juridik och Mål (juridik) · Se mer »

Miljörätt

Miljörätt är det rättsområde som omfattar den yttre miljön i vid bemärkelse.

Ny!!: Juridik och Miljörätt · Se mer »

Myndighet

En myndighet är en institution som ingår i den offentliga förvaltningen eller rättskipningen.

Ny!!: Juridik och Myndighet · Se mer »

Obligationsrätt

Obligationsrätt är en juridisk term som åsyftar det område inom civilrätten som avser rättsförhållandet mellan två eller flera avtalsparter.(källa?) Huvudregeln är att parterna har avtalsfrihet.

Ny!!: Juridik och Obligationsrätt · Se mer »

Offentlig rätt

Offentlig rätt är den del av juridiken som omfattar statsrätten, straffrätten och förvaltningsrätten.

Ny!!: Juridik och Offentlig rätt · Se mer »

Prövningstillstånd

Prövningstillstånd är ett tillstånd som en domstol på högre nivå än den tidigare, till exempel i Sverige kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt och Högsta domstolen i vissa fall måste bevilja för att ett mål eller domstolsärende ska kunna tas upp och prövas av domstolen.

Ny!!: Juridik och Prövningstillstånd · Se mer »

Processrätt

Processrätt är det rättsområde som reglerar förfarandet vid domstolar och skiljedomsförfaranden.

Ny!!: Juridik och Processrätt · Se mer »

Proposition

Ordet proposition i sin ursprungliga bemärkelse avser ett muntligt eller skriftligt förslag till beslut.

Ny!!: Juridik och Proposition · Se mer »

Rätt (juridik)

Rätt är en beteckning för ett flertal juridiska begrepp.

Ny!!: Juridik och Rätt (juridik) · Se mer »

Rättsfråga

Rättsfråga är det rättsliga bedömandet av den framlagda fakta.

Ny!!: Juridik och Rättsfråga · Se mer »

Rättskälla

Med rättskälla avses de skrivna och oskrivna källor som anger rättssystemets uppbyggnad.

Ny!!: Juridik och Rättskälla · Se mer »

Rättspraxis

Rättspraxis är ett samlingsbegrepp för de rättsliga avgöranden i framförallt domstolar, som anses vara en rättskälla och således utgöra vägledning för avgöranden av kommande fall.

Ny!!: Juridik och Rättspraxis · Se mer »

Rättsregel

En rättsregel är en lag, regel eller rättslig norm som gäller i ett visst rättssystem.

Ny!!: Juridik och Rättsregel · Se mer »

Rättsvetenskap

Justitias vågskål Rättsvetenskap eller jurisprudens är huvudsakligen teorin och filosofin om rätt, det vill säga det vetenskapliga studiet av juridik.

Ny!!: Juridik och Rättsvetenskap · Se mer »

Riksdag

Reichstagsgebäude i Berlin. Sveriges riksdagshus, Stockholm. Riksdag, ursprungligen i betydelsen "riksmöte", är ett politiskt möte där deltagarna representerar medborgarna i riket i syfte att ta ställning till frågor som gäller rikets inre och yttre angelägenheter.

Ny!!: Juridik och Riksdag · Se mer »

Sakrätt

Sakrätt är en juridisk term som innefattar ett rättsförhållande eller avtalsförhållande som berör tredje man.

Ny!!: Juridik och Sakrätt · Se mer »

Sedvänja

Sedvänja eller sedvana kallas situationer där något brukar göras, utan att detta är bestämt i skriftliga regler.

Ny!!: Juridik och Sedvänja · Se mer »

Sjörätt

Sjörätt är ett samlingsnamn på de rättsregler som reglerar sjöfarten.

Ny!!: Juridik och Sjörätt · Se mer »

Skatterätt

Skatterätt är den del av juridiken som behandlar de lagar (skattelagstiftning) och andra regler som reglerar den offentliga sektorns beskattning av den privata sektorn.

Ny!!: Juridik och Skatterätt · Se mer »

Skiljedom

Skiljedom är när en rättstvist avgörs av skiljedomare (eller skiljemän) utan medverkan av allmän domstol.

Ny!!: Juridik och Skiljedom · Se mer »

Skriven rätt

Skriven rätt är de skriftliga och för det bemyndigad instans antagna rättsregler som gäller i ett visst rättssystem.

Ny!!: Juridik och Skriven rätt · Se mer »

Social norm

Vladimir Putin hälsas med en officiell ceremoni under ett besök i Nederländerna. I sådana situationer gäller det för alla deltagare att följa en komplicerad uppsättning gemensamma sociala normer. Många av dessa är informella och brott mot dem kan få stora konsekvenser. Ett gift par med barn. Att personer som uppnått en viss ålder förväntas ingå äktenskap, leva och skaffa barn ihop är en stark norm på många håll i världen. Notera också hur familjen följer normativa föreställningar om hur män och kvinnor bör klä sig, med kjol respektive klänning på mor och dotter och byxor och kavaj på far och son. Normer om hur personer av ett visst kön, samhällsklass, yrke med mera bör klä sig är mycket vanligt över hela världen. Sociala normer, eller bara normer, är ett sociologiskt begrepp för intersubjektiva, allmänt delade, men många gånger underförstådda, regler och förväntningar på beteende som gäller inom en mindre social gemenskap eller i samhället i stort.

Ny!!: Juridik och Social norm · Se mer »

Socialrätt

Socialrätt brukar kategoriseras som en del av förvaltningsrätten, speciell förvaltningsrätt.

Ny!!: Juridik och Socialrätt · Se mer »

Specialdomstol

Specialdomstol är en domstol som endast dömer i en eller ett fåtal förekommande mål- eller ärendetyper.

Ny!!: Juridik och Specialdomstol · Se mer »

Statsrätt

Statsrätt är sammanfattningen av de rättsnormer, som har till föremål organisationen av utövandet av statens tvångsmakt och statsmaktens förhållande till de densamma underkastade individerna och samhällena.

Ny!!: Juridik och Statsrätt · Se mer »

Straffrätt

Straffrätt är den del av juridiken som avhandlar brott och deras påföljder.

Ny!!: Juridik och Straffrätt · Se mer »

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) är en kronologisk sammanställning av Sveriges författningar, som utgörs av lagar och förordningar.

Ny!!: Juridik och Svensk författningssamling · Se mer »

Tingsrätt

Tingsrätt är en domstol med första instans och allmän underrätt i både Sverige från 1971 och i Finland från 1 december 1993.

Ny!!: Juridik och Tingsrätt · Se mer »

Tvistemål

Ett tvistemål eller civilmål är i svensk rätt de mål där allmän domstol handlägger och avgör frågor mellan enskilda parter som inte kan komma överens.

Ny!!: Juridik och Tvistemål · Se mer »

Utsökningsväsendet

Utsökningsväsendet är en sammanfattande benämning på den myndighet som ser till att skatter och andra obetalda skulder blir betalda.

Ny!!: Juridik och Utsökningsväsendet · Se mer »

Omdirigerar här:

Jur., Juridiken, Juridisk, Juridiskt, Juridiskt bindande, Juris, Lagfarenhet, Lagkunskap, Rättskipning, Rättskunskap, Rättskunskap A, Rättsområde, Rättsskipning, Sakområde, .

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »